Primăria Fibiş județul Timiș

Hotărâri de consiliu (2019)

13/09/2019 nr. 65 privind dezmembrarea unor terenuri din intravilanul Comunei Fibiș în vederea atribuirii tinerilor în baza legii 15/2003

13/09/2019 nr. 64 privind modificarea și completarea HCL 39/28.06.19

13/09/2019 nr. 63 privind aprobarea dezmembrării unui teren din domeniul privat al Comunei Fibiș

13/09/2019 nr. 62 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2024, a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale

13/09/2019 nr. 61 privind modificarea sediului Asociației Sportive Recolta Fibiș

13/09/2019 nr. 60 privind aprobarea închieierii unui contract de comodat între Comuna Fibiș și Asociația Sportivă Recolta Fibiș, a unui imobil aparținând Comunei Fibiș

13/09/2019 nr. 59 privind modificarea și completarea H.C.L. 45/2019 privind încheierea unui contract de închiriere între Comuna Fibiș și d-na Cristodor Remi

13/09/2019 nr. 58 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Fibiș în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Școlii Gimnaziale ,, Nicolae Groza ,, Fibiș

13/09/2019 nr. 57 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Fibiș și reprezentantului Primarului în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ,, Nicolae Groza,, Fibiș

13/09/2019 nr. 56 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase scoase la licitație publică provenite din fondul forestier proprietate publică a Comunei Fibiș

13/09/2019 nr. 55 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate publică a Comunei Fibiș

13/09/2019 nr. 54 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Fibiș pe trim II 2019

13/09/2019 nr. 53 privind aprobarea rectificării I a bugetului local pe anul 2019

13/09/2019 nr. 52 privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fibiș

13/09/2019 nr. 51 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Brumar Andrei

13/09/2019 nr. 50 privind încetarea de drept , prin deces, a mandatului de consilier local al d-lui Mihai Vasile

13/09/2019 nr. 49 privind alegerea președintelui de ședință

31/07/2019 nr. 48 privind însușirea Rapoartelor de evaluare a unor terenuri din intravilanul Comunei Fibiș

31/07/2019 nr. 47 privind aprobarea radierii dreptului de folosință înscris în CF

31/07/2019 nr. 46 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 40/2019 privind aprobarea înființării Asociației Sportive Recolta Fibiș

31/07/2019 nr. 45 privind încheierea unui contract de închiriere între Comuna Fibiș și d-na Cristodor Remi a imobilului CF proprietatea statului Român

31/07/2019 nr. 44 privind încheierea unui contract de închiriere între Comuna Fibiș și d-nul Monda Ioan a unui teren aferent

31/07/2019 nr. 43 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare și recunoașterea dreptului de proprietate al d-nei Jeler Voichița Valerica

31/07/2019 nr. 42 privind constituirea fondului de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a comunei Fibiș

31/07/2019 nr. 41 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate publică

28/06/2019 nr. 40 privind aprobarea înființării Asociației Sportive Recolta Fibiș

28/06/2019 nr. 39 privind alocare sumă pentru dezmembrarea imobilelor proprietate privată a Comunei Fibiș

28/06/2019 nr. 38 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare către persoanele fizice a unor bunuri -terenuri proprietate privată a Comunei Fibiș

28/06/2019 nr. 37 privind mandatarea ADID pentru implementarea OUG 74/2018 , privind regimul deșeurilor

28/06/2019 nr. 36 privind scoaterea din funcțiune , în vederea valorificării și casării , a unor bunuri mijloace fixe și obiecte de inventar care aparțin domeniului privat al Comunei Fibiș

28/06/2019 nr. 35 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor factori economici actualizați în conformitate cu prevederile art.71 alin (1) din O.U.G. 114/2018 pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare , modernizare și echipare infr

28/06/2019 nr. 34 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor factori economici actualizați în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1)din O.U.G.114/2018 pentru obiectivul de investiții ,, Casă funerară în Comuna Fibiș,,

28/06/2019 nr. 33 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Fibiș pe trim I 2019

15/05/2019 nr. 32 privind actualizarea valorii acordului-cadru de lucrări nr. 1909/06.05.2019, al obiectivului „Modernizare străzi în Comuna Fibiș”

15/05/2019 nr. 31 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate publică a Comunei Fibiș

15/05/2019 nr. 30 privind alocarea de la bugetul local al Comunei Fibiș a sumei necesare pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor de activitate sportivă în anul 2019

15/05/2019 nr. 29 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020

15/05/2019 nr. 28 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de „Întocmire PUZ - zonă de locuit în Comuna Fibiș”

15/05/2019 nr. 27 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de întocmire documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și întocmire a proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții „Modernizare și dotare Căm

15/05/2019 nr. 26 privind aprobarea intabulării unor terenuri în Cartea Funciară

15/05/2019 nr. 25 privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumelor necesare organizării activităților culturale cu ocazia Hramului Bisericii

15/05/2019 nr. 24 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Comunei Fibiș pentru proiecte de activitate sportivă pentru anul 2019

24/04/2019 nr. 23 privind alegerea președintelui de ședință

24/04/2019 nr. 22 privind realizarea contractului de închiriere nr. 2331/05.08.2010 încheiat cu Digital Cable Systems S.A.

24/04/2019 nr. 21 privind aprobarea scoaterii la licitație publică a unor terenuri , proprietate privată a Comunei Fibiș, în vederea închirierii

24/04/2019 nr. 20 privind aprobarea bugetului local al comunei Fibiș pe anul 2019

22/03/2019 nr. 19 privind modificarea componenței comisiei de analiză a cererilor formulate în baza Legii nr. 15/2003

22/03/2019 nr. 18 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2018

22/03/2019 nr. 17 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Fibiș pe trimestrul IV 2018

22/03/2019 nr. 16 privind aprobarea documentației tehnice în vederea primei înscrieri în Cartea Funciară a unui teren în suprafață de 5213 mp

28/02/2019 nr. 15 privind atribuirea unui teren d-nei Bîrsan Camelia Andreea,în baza Legii nr. 15/2003

28/02/2019 nr. 14 privind atribuirea unui teren d-nei Hadnaghy Claudia Carmen , în baza Legii nr.15/2003

28/02/2019 nr. 13 privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru școli al României

28/02/2019 nr. 12 privind alegerea președintelui de ședință

28/02/2019 nr. 11 privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a pajiștei aflată în proprietatea privată a Comunei Fibiș

28/02/2019 nr. 10 privind aprobarea rețelei școlare pe raza comunei Fibiș pentru anul școlar 2019-2020

28/02/2019 nr. 9 privind însușirea Rapoartelor de evaluare a unor terenuri intravilane cf Legii nr.15/2003

30/01/2019 nr. 8 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Fibiș, valabile din data de 01.01.2019

30/01/2019 nr. 7 privind atribuirea unui teren d-lui Sîngeorzan Beniamin, în baza Legii nr. 15/2003

30/01/2019 nr. 6 hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. Fibiș nr. 100/18.12.2018 referitoare la implementarea proiectului ,,Achiziție utilaj multifuncțional – Comuna Fibiș, Județul Timiș”

30/01/2019 nr. 5 privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare pentru închirierea unui spațiu aparținând domeniului public al Comunei Fibiș

30/01/2019 nr. 4 privind însușirea Raportului de evaluare a unui teren intravilan ce urmează a fi atribuit în vederea construirii unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003

30/01/2019 nr. 3 privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare practicate de către Retim Ecologic Service S.A.

07/01/2019 nr. 2 privind retragerea dreptului de folosință gratuită și rezilierea contractului de concesiune asupra terenului atribuit d-nei Lupșescu Mariana Claudia în baza Legii nr. 15/2003

07/01/2019 nr. 1 privind aprobarea deficitului aferent secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2018