Primăria Fibiş județul Timiș

Hotărârile Autorității Deliberative (2019)

20/12/2019 nr. 81 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020

31/10/2019 nr. 73 privind aprobarea propunerilor de dezmembrare a terenurilor din domeniul privat al Comunei Fibiș

31/10/2019 nr. 72 cu privire la aprobarea diminuării chiriei pe o perioadă determinată a contractului nr. 1784/08.05.2009

31/10/2019 nr. 70 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Fibiș, valabile din data de 01.11.2019

31/10/2019 nr. 69 privind aprobarea Comunei Fibiș prin Consiliul Local al Comunei Fibiș cu Asociația Sportivă Recolta Fibiș în vederea acordării unei finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte de activitate sportivă

31/10/2019 nr. 68 privind aprobarea asocierii Comunei Fibiș prin Consiliul Local al Comunei Fibiș cu Asociația sportivă Camaro Fibiș

31/10/2019 nr. 67 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Fibiș , județul Timiș

31/10/2019 nr. 66 privind aprobarea Rețelei școlare de pe raza comunei Fibiș pentru anul școlar 2020-2021

13/09/2019 nr. 65 privind dezmembrarea unor terenuri din intravilanul Comunei Fibiș în vederea atribuirii tinerilor în baza legii 15/2003

13/09/2019 nr. 64 privind modificarea și completarea HCL 39/28.06.19

13/09/2019 nr. 63 privind aprobarea dezmembrării unui teren din domeniul privat al Comunei Fibiș

13/09/2019 nr. 62 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2024, a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale

13/09/2019 nr. 61 privind modificarea sediului Asociației Sportive Recolta Fibiș

13/09/2019 nr. 60 privind aprobarea închieierii unui contract de comodat între Comuna Fibiș și Asociația Sportivă Recolta Fibiș, a unui imobil aparținând Comunei Fibiș

13/09/2019 nr. 59 privind modificarea și completarea H.C.L. 45/2019 privind încheierea unui contract de închiriere între Comuna Fibiș și d-na Cristodor Remi

13/09/2019 nr. 58 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Fibiș în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Școlii Gimnaziale ,, Nicolae Groza ,, Fibiș

13/09/2019 nr. 57 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Fibiș și reprezentantului Primarului în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ,, Nicolae Groza,, Fibiș

13/09/2019 nr. 56 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase scoase la licitație publică provenite din fondul forestier proprietate publică a Comunei Fibiș

13/09/2019 nr. 55 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate publică a Comunei Fibiș

13/09/2019 nr. 54 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Fibiș pe trim II 2019

13/09/2019 nr. 53 privind aprobarea rectificării I a bugetului local pe anul 2019

13/09/2019 nr. 52 privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fibiș

13/09/2019 nr. 51 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Brumar Andrei

13/09/2019 nr. 50 privind încetarea de drept , prin deces, a mandatului de consilier local al d-lui Mihai Vasile

13/09/2019 nr. 49 privind alegerea președintelui de ședință

31/07/2019 nr. 48 privind însușirea Rapoartelor de evaluare a unor terenuri din intravilanul Comunei Fibiș

31/07/2019 nr. 47 privind aprobarea radierii dreptului de folosință înscris în CF

31/07/2019 nr. 46 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 40/2019 privind aprobarea înființării Asociației Sportive Recolta Fibiș

31/07/2019 nr. 45 privind încheierea unui contract de închiriere între Comuna Fibiș și d-na Cristodor Remi a imobilului CF proprietatea statului Român

31/07/2019 nr. 44 privind încheierea unui contract de închiriere între Comuna Fibiș și d-nul Monda Ioan a unui teren aferent

31/07/2019 nr. 43 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare și recunoașterea dreptului de proprietate al d-nei Jeler Voichița Valerica

31/07/2019 nr. 42 privind constituirea fondului de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a comunei Fibiș

31/07/2019 nr. 41 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate publică

28/06/2019 nr. 40 privind aprobarea înființării Asociației Sportive Recolta Fibiș

28/06/2019 nr. 39 privind alocare sumă pentru dezmembrarea imobilelor proprietate privată a Comunei Fibiș

28/06/2019 nr. 38 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare către persoanele fizice a unor bunuri -terenuri proprietate privată a Comunei Fibiș

28/06/2019 nr. 37 privind mandatarea ADID pentru implementarea OUG 74/2018 , privind regimul deșeurilor

28/06/2019 nr. 36 privind scoaterea din funcțiune , în vederea valorificării și casării , a unor bunuri mijloace fixe și obiecte de inventar care aparțin domeniului privat al Comunei Fibiș

28/06/2019 nr. 35 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor factori economici actualizați în conformitate cu prevederile art.71 alin (1) din O.U.G. 114/2018 pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare , modernizare și echipare infr

28/06/2019 nr. 34 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor factori economici actualizați în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1)din O.U.G.114/2018 pentru obiectivul de investiții ,, Casă funerară în Comuna Fibiș,,

28/06/2019 nr. 33 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Fibiș pe trim I 2019

15/05/2019 nr. 32 privind actualizarea valorii acordului-cadru de lucrări nr. 1909/06.05.2019, al obiectivului „Modernizare străzi în Comuna Fibiș”

15/05/2019 nr. 31 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate publică a Comunei Fibiș

15/05/2019 nr. 30 privind alocarea de la bugetul local al Comunei Fibiș a sumei necesare pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor de activitate sportivă în anul 2019

15/05/2019 nr. 29 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020

15/05/2019 nr. 28 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de „Întocmire PUZ - zonă de locuit în Comuna Fibiș”

15/05/2019 nr. 27 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de întocmire documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și întocmire a proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții „Modernizare și dotare Căm

15/05/2019 nr. 26 privind aprobarea intabulării unor terenuri în Cartea Funciară

15/05/2019 nr. 25 privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumelor necesare organizării activităților culturale cu ocazia Hramului Bisericii

15/05/2019 nr. 24 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Comunei Fibiș pentru proiecte de activitate sportivă pentru anul 2019

24/04/2019 nr. 23 privind alegerea președintelui de ședință

24/04/2019 nr. 22 privind realizarea contractului de închiriere nr. 2331/05.08.2010 încheiat cu Digital Cable Systems S.A.

24/04/2019 nr. 21 privind aprobarea scoaterii la licitație publică a unor terenuri , proprietate privată a Comunei Fibiș, în vederea închirierii

24/04/2019 nr. 20 privind aprobarea bugetului local al comunei Fibiș pe anul 2019

22/03/2019 nr. 19 privind modificarea componenței comisiei de analiză a cererilor formulate în baza Legii nr. 15/2003

22/03/2019 nr. 18 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2018

22/03/2019 nr. 17 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Fibiș pe trimestrul IV 2018

22/03/2019 nr. 16 privind aprobarea documentației tehnice în vederea primei înscrieri în Cartea Funciară a unui teren în suprafață de 5213 mp

28/02/2019 nr. 15 privind atribuirea unui teren d-nei Bîrsan Camelia Andreea,în baza Legii nr. 15/2003

28/02/2019 nr. 14 privind atribuirea unui teren d-nei Hadnaghy Claudia Carmen , în baza Legii nr.15/2003

28/02/2019 nr. 13 privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru școli al României

28/02/2019 nr. 12 privind alegerea președintelui de ședință

28/02/2019 nr. 11 privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a pajiștei aflată în proprietatea privată a Comunei Fibiș

28/02/2019 nr. 10 privind aprobarea rețelei școlare pe raza comunei Fibiș pentru anul școlar 2019-2020

28/02/2019 nr. 9 privind însușirea Rapoartelor de evaluare a unor terenuri intravilane cf Legii nr.15/2003

30/01/2019 nr. 8 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Fibiș, valabile din data de 01.01.2019

30/01/2019 nr. 7 privind atribuirea unui teren d-lui Sîngeorzan Beniamin, în baza Legii nr. 15/2003

30/01/2019 nr. 6 hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. Fibiș nr. 100/18.12.2018 referitoare la implementarea proiectului ,,Achiziție utilaj multifuncțional – Comuna Fibiș, Județul Timiș”

30/01/2019 nr. 5 privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare pentru închirierea unui spațiu aparținând domeniului public al Comunei Fibiș

30/01/2019 nr. 4 privind însușirea Raportului de evaluare a unui teren intravilan ce urmează a fi atribuit în vederea construirii unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003

30/01/2019 nr. 3 privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare practicate de către Retim Ecologic Service S.A.

07/01/2019 nr. 2 privind retragerea dreptului de folosință gratuită și rezilierea contractului de concesiune asupra terenului atribuit d-nei Lupșescu Mariana Claudia în baza Legii nr. 15/2003

07/01/2019 nr. 1 privind aprobarea deficitului aferent secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2018